MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Kelly Hall Lunch
no meals no meals no meals no meals no meals no meals
Kelly Hall Dinner
no meals no meals no meals no meals no meals no meals
Library Hours
8:00 AM - 4:30 PM 8:00 AM - 4:30 PM 8:00 AM - 4:30 PM 8:00 AM - 4:30 PM 8:00 AM - 4:30 PM Closed
Bookstore Hours
8:30AM - 12PM 1PM - 3:30PM 8:30AM - 12PM 1PM - 3:30PM 8:30AM - 12PM 1PM - 3:30PM 8:30AM - 12PM 1PM - 3:30PM 8:30AM - 12PM 1PM - 3:30PM CLOSED
FLCC Hours
10:00 AM-9: 00 PM 10:00 AM-9:00 PM 10:00 AM:00-5:00 PM 10:00 AM-9:00 PM 10:00 AM-9:00 PM 12:00-6:00 PM
Clear Creek Mall
2-4 pm 4-5 pm 4-5 pm 4-5 pm